برنامه کلاس های درسی

 

*** برنامه کلاس های درسی ***

**********************

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 1403-1402 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 1402-1401 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 1401-1400 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 1400-1399 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 99-98 ***

*** برنامه کلاس های تابستانی ریاضی - دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - تابستان 98 ***

*** دوره های "ایران مهارت" در سال تحصیلی 98-97 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 98-97 ***

*** آموزشگاه های مجری دوره "ایران مهارت" در تابستان 97 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 97-96 ***

*** برنامه کلاس های تابستانی دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف - تابستان 1396 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 96-95 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 95-94 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 94-93 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های درسی - سال تحصیلی 93-92 ***

*** برنامه هفتگی کلاس های تولید محتوای آموزشی الکترونیکی ويژه همکاران فرهنگی ***

*** برنامه هفتگی کلاس های تابستانی "دروس پايه" - تابستان 92 ***

سال تحصيلی 92-91

سال تحصيلی 91-90

سال تحصيلی 90-89

برنامه کلاس های تابستانی آموزشگاه علمی آزاد هدف - تابستان 1390

..:: معرفی سطوح مختلف کلاس های روباتيک ::..